Welcome to Parasol Inn
Availability Calendar

Parasol Inn Welcome to
Parasol Inn

Experience Parasol

 • 1 " "
 • 2 " "
 • 3 " "
 • 4 " "
 • 5 " "

Rates

Rooms & Rates
Validity Period (Inclusive) Holidays *
Room Rates Low Season
19 April -15 October
Surcharge
300 Baht/Night
Room Rates High Season
16 October –18 April

Check booking for spacial rates.

Room & Rate

Booking

Online Reservation
Occupants per room
Powered by 1hotelrez
Room & Rate

Special

Contact

Contact form

Location Map

Longitude : 98.98779273033142

Latitude : 18.7880580657117

Large Map

Chiangmai Guide

นครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ที่มีเจริญที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดในภาคเหนือ อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ถูกเปรียบว่าเป็น กุหลาบแห่งเมืองเหนือ เนื่องด้วยเป็นเมืองที่สวยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลาย ๆ ด้านมาก อีกทั้งเชียงใหม่ ยังเป็นนครประวัติสาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา อีกทั้งยังแตกต่างจากส่วนอื่นของประเทศ ทำให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งประเทศ ที่มีตัวเลขของนักเดินทางและจำนวนเงินที่สะพัดในจังหวัดเป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียว ในอนาคตเชียงใหม่ จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทวีปเอเชีย เป็นเมืองใหญ่ในระดับโลกอีกด้วย

ประเพณีและวัฒนธรรม เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่

ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล

ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ

ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก

เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ

การเดินทางคมนาคมขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่

จะนิยมใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน สี แดง - เหลือง เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่างๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (สถานีขนส่งอาเขต)

การคมนาคมทางรถไฟ

ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยผ่านจังหวัดอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง และลำพูน เปิดการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ รวมวันละ 14 ขบวน (ไป 7 กลับ 7) และนครสวรรค์ - เชียงใหม่ วันละ 2 ขบวน (ไป-กลับ) มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ คือสถานีรถไฟเชียงใหม่

การคมนาคมทางอากาศ

เชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต มีเส้นทางบินไป - กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบินระหว่างประเทศ มีสายการบินจากเชียงใหม่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ลาว พม่า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชีงใหม่

 • วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
 • ดอยปุย
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 • น้ำตกห้วยแก้ว
 • น้ำตกวังบัวบาน
 • ห้วยตึงเฒ่า
 • เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 • งานราชพฤกษ์ 2549
 • เวียงกุมกาม
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • สวนสัตว์เชียงใหม่
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 • อื่นๆ
Room & Rate

Testimonial

Under Construction